กองคลัง
 • นางกุลธิดา เตจะฟอง

  นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร. 090-0699873

 • นางกุลธิดา เตจะฟอง

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • -ว่าง-

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • นางสาวอรชุมา พงษ์เสม

  นักวิชาการพัสดุ

 • นางสาวศรัณยู เจริญเดช

  เจ้าหนักงานการเงินและบัญชี

 • นางรัชดาภรณ์ พยุหกฤษ

  เจ้าพนักงานพัสดุ