ภาพกิจกรรม
🟨🔸วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567🔸🟨
             นายจำนงค์ อ้นทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้  นายไตรรงค์ ชั่งสัจจา รองนายกบริหารส่วนตำบลตากแดด เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินี เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร

🟨🔸วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567🔸🟨 นายจำนงค์ อ้นทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้ นายไตรรงค์ ชั่งสัจจา รองนายกบริหารส่วนตำบลตากแดด เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินี เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร

336

1 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตากแดด ประจำปี 2567

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตากแดด ประจำปี 2567

355

5 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสานสายใยสร้างสัมพันธ์ 2566

โครงการสานสายใยสร้างสัมพันธ์ 2566

370

29 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพัฒนาศักยภาพของสตรี ประปี 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพของสตรี ประปี 2567

373

1 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในพื้นที่ตำบลตากแดด

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในพื้นที่ตำบลตากแดด

723

9 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด พาคนพิการร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ภายใต้ประเด็นหลัก คือ "United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities" "รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ

งานสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด พาคนพิการร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ภายใต้ประเด็นหลัก คือ "United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities" "รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ

714

23 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน

718

19 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
สืบสานประเพณีลอยกระทง

สืบสานประเพณีลอยกระทง

725

29 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น

กิจกรรม อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น

1913

29 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565

1954

31 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2012

24 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเล่นลูกลม ชมแสงสี ริมคลองนาคราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเล่นลูกลม ชมแสงสี ริมคลองนาคราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1978

24 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1960

24 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.ตากแดด พาคนพิการและผู้ดูแล เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565

อบต.ตากแดด พาคนพิการและผู้ดูแล เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565

1978

23 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

2011

15 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565

1949

1 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565

โครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565

2618

19 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

1932

15 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตากแดด ประจำปี 2565

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตากแดด ประจำปี 2565

2588

3 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2578

18 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...