ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ทล.417-59-003 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-10

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-18

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-16

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

ซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-11

เทศบาลตำบลท่ามะพลา

จ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-15

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

จ้างเหมาผลิตน้ำประปาในตำบลท่าหิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-10

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-18

องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ

จ้างเหมาตรวจเลือด โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำนวน ๑๐ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-18

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของ หน่วยตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-16

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-17

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-12

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-15

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-18

เทศบาลตำบลท่ายาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า สายสมบุญอุทิศ หมู่ที่ 9 บ้านบางหลง ตำบลท่ายาง

2024-03-27

เทศบาลตำบลสะพลี

ซื้อเทียนพรรษาและสังฆทาน สำหรับใช้ในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-17

สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก

ซื้อวัสดุอื่นๆ ดอกไม้สด จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-18

เทศบาลตำบลวังไผ่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๔ - ซอยสุขาภิบาล ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-07-17

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก

ทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) พร้อมติดตั้ง

2023-01-12

เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

ซื้อเทียนพรรษา พร้อมฐาน จำนวน ๑๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-10

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-03