ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ซอยสี่แยกตาสม - หัวล้อม (ห้วยทรายขาว 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-23

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-23

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกงานตามโครงการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-24

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-20

เทศบาลตำบลท่ามะพลา

ซื้อชุดฝีพายนักกีฬาและชุดเจ้าหน้าที่ประจำทีม ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงแข่งเรือต้นแบบ ๘ ฝีพายวัดนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-22

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาเขียว ม.๙-ม.๒ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-22

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

ซื้อชุดกีฬา จำนวน 10 ชุด เพื่อใช้ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตามโครงแข่งขันกีฬาเรือพาย 8 ฝีพาย ต.บางลึก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย. 2566 ณ สระน้ำภายในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ หมู่ที่ 3 ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-21

องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพันวาล๔ จำนวน ๔๔ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๑๘ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-29

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังดักไขมันบนดิน) จำนวน ๑ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-27

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

ซื้อฮาร์ดดิสก์ ชนิด SSD SATA ๒.๕ ขนาดความจุ ๕๐๐ GB. จำนวน ๑ ตัว พร้อมบริการติดตั้งภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-22

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.หมายเลขทะเบียน กค 1359 ชพ. (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-27

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

จ้างเช่าเวที เครื่องเสียง เต็นท์โดม เครื่องปั่นไฟ ไฟฟ้าแสงสว่างและประดับบริเวณงาน ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-22

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-27

เทศบาลตำบลท่ายาง

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านไทยทรงดำ โดยติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์สายบางคอย-ทุ่งคาน้อย(ช่วงที่2) หมู่ที่ 2 ตามบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 145 ต้น เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

2023-09-18

เทศบาลตำบลสะพลี

จ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 591 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-28

สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-28

เทศบาลตำบลวังไผ่

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-29

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก

ทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) พร้อมติดตั้ง

2023-01-12

เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข ๔๔๘๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2023-11-23

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานหัก 1 หมูที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-11-16