ภาพกิจกรรม
สืบสานประเพณีลอยกระทง

สืบสานประเพณีลอยกระทง

8

29 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น

กิจกรรม อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น

1208

29 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565

พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565

1243

31 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตากแดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1258

24 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเล่นลูกลม ชมแสงสี ริมคลองนาคราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการส่งเสริมงานประเพณีเทศกาลเล่นลูกลม ชมแสงสี ริมคลองนาคราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1266

24 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1254

24 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.ตากแดด พาคนพิการและผู้ดูแล เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565

อบต.ตากแดด พาคนพิการและผู้ดูแล เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565

1269

23 กุมภาพันธ์ 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

1284

15 ตุลาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2565

1247

1 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565

โครงการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565

1917

19 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

1229

15 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตากแดด ประจำปี 2565

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตากแดด ประจำปี 2565

1882

3 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

1878

18 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

1875

18 กรกฎาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมปลูกต้นไม้

กิจกรรมปลูกต้นไม้

1231

24 พฤษภาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการวันท้องถิ่นไทย  ประจำปี 2565

โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

1835

22 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่

รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่

1234

3 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

1539

17 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการบัณฑิตน้อย ปี 2563

โครงการบัณฑิตน้อย ปี 2563

1224

15 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

1231

15 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...